2017-2018


Αρ. Πρωτ. Συλλόγου: 396/27-04-2018
ΠΡΟΣ: Τον Καθ. Ε. Γιακουμάκη, Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στα πλαίσια της οργάνωσης του γραφείου του Συλλόγου μας, ζητήθηκε η παραχώρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού που αποσύρεται από το ΟΠΑ και επαναδιατίθεται για τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Παραχωρήθηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία οθόνη, που τοποθετήθηκαν στο γραφείο του Συλλόγου.

Αρ. Πρωτ. Συλλόγου: 393/12-03-2018
ΠΡΟΣ: Τον Καθ. Ε. Γιακουμάκη, Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κοινοποίηση: Τον Καθ. Δημήτριο Μπουραντώνη, Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ

Ζητήθηκε η παραχώρηση κάποιου κενού χώρου για να στεγαστούν τα γραφεία του συλλόγου, προκειμένου να εκδοθεί ΑΦΜ για το σύλλογο, πράγμα που επιβάλλεται υποχρεωτικά από τον νόμο για όλους τους συλλόγους-σωματεία.

Απεστάλη στο ΔΣ του συλλόγου απαντητική επιστολή από τον Καθ. Δ. Μπουραντώνη, σύμφωνα με την οποία παραχωρείται το Γραφείο 1 στον 1ο όροφο του επί της οδού Κορδιγκτώνος 12 κτηρίου του ΟΠΑ, για τις ανάγκες του συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. του ΟΠΑ.
Απαντητική Επιστολή του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθ. Δ. Μπουραντώνη (1814/14-03-2018)

2016-2017


Αρ. Πρωτ. Συλλόγου: 341/25-10-2016
ΠΡΟΣ: Τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ καθ. Δ. Μπουραντώνη
Κοινοποίηση: Καθ. Δ. Γκρίτζαλη, Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΟΠΑ
κ.Ευάγγελο Δαή, Διευθυντή Οικονομικού του ΟΠΑ
Μετά από πρωτοβουλία του κου Μπουραντώνη, εστάλη εκ νέου το παρακάτω ερώτημα από τη Διεύθυνση Διοικητικού προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονιομικών με κοινοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Επιστολή της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΟΠΑ (8524/16-12-2016)
Αρ. Πρωτ. ΓΛΚ: 2/97801 (20-12-2016)
Αρ.Πρωτ. Κοινοποίησης στο Υπουργείο: 217645/20-12-2016

Έκδοση νέων οδηγιών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αρ.πρωτ.: 344 (24/2/2017))
Διευκρινίσεις σχετικά με τη μισθολογική εξέλιξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τον Ν.4386/2016
Βάσει των ανωτέρω οδηγιών εκδόθηκαν από την Διεύθυνση Διοικητικού οι διαπιστωτικές πράξεις που περιλαμβάνουν όλα τα κλιμάκια από 1-1-2011 έως 31-12-2015 (08-03-2017)

Έγγραφο του ΓΛΚ (2/97801/ΔΕΠ, 24-2-2017) με αρ. πρωτ. του ΟΠΑ 1606/15-03-2017
σε απάντηση του υπ. αρ. πρωτ. 8524/16-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού

Ερώτημα του Τμήματος Μισθοδοσίας του ΟΠΑ προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καθώς και το ΓΛΚ με θέμα: "Διευκρινίσεις σχετικά με τη μισθολογική εξέλιξη των Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τον Ν.4386/2016 (1880/23-3-2017)"
Αρ.Πρωτ. Υπουργείου: 57041/3-4-17
Αρ. Πρωτ. ΓΛΚ: 2/27351/3-4-2017

Απάντηση ΓΛΚ στο πιο πάνω ερώτημα με θέμα: "Μισθολογική Εξέλιξη των ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων"
Αρ. Πρωτ. ΓΛΚ: 2/27351/ΔΕΠ (28-4-2017)
Αρ. Πρωτ. ΟΠΑ: 304715-5-2017
Ο ορθός υπολογισμός των κλιμακίων και κατ' επέκταση και η ορθή ένταξη των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στο νέο μισθολόγιο πραγματοποιήθηκε  από τη Διεύθυνση Οικονομικού στην μισθοδοσία του μηνός Ιουλίου και δόθηκαν και τα αναδρομικά που προέκυψαν από 01-01-2016.

2015-2016


Αρ. Πρωτ. Συλλόγου: 305/06-07-2016
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ καθ. Δ. Μπουραντώνη
Σύμφωνα με τα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της ΜΟ.ΔΙ.Π. ακαδ. έτους 2016-17, όπου και συζητήθηκε το αίτημα, αποφασίσθηκε το ακόλουθο:
"Η ΜΟ.ΔΙ.Π. ομόφωνα αποφασίζει να δοθεί πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα στα μέλη των εξής κατηγοριών: 1)ΕΤΕΠ, 2)ΠΔ 407/80, 3)Νέοι επιστήμονες μέσω ΕΣΠΑ (με ανάθεση αυτόνομης διδασκαλίας)  4)Πανεπιστημιακοί  υπότροφοι  &  5)ΕΔΙΠ, εφόσον  συμμετέχουν  στη  διδακτική διαδικασία και  αξιολογούνται".
Αρ. Πρωτ. Συλλόγου: 304/30-05-2016
ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΟΠΑ
Πραγματοποιήθηκε η μισθολογική ένταξη στο νέο μισθολόγιο από τον μήνα Ιούλιο και αποδόθηκαν τα αναδρομικά που προέκυψαν από 01-01-2016.
Αρ. Πρωτ. Συλλόγου: 280/30-10-2015
ΠΡΟΣ: Το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΟΠΑ
Απεστάλη συνημμένη με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7182/6-11-2015 έγγραφο, όλη η σχετική αλληλογραφία του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού με το ΓΛΚ, η οποία πλέον βρίσκεται στο αρχείο του συλλόγου.
Αρ. Πρωτ. Συλλόγου: 279/15-09-2015
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ καθ. Ε. Γιακουμάκη
- Εστάλη έγγραφο για εκλογή εκπροσώπου στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ (22/02/2016)
- Επιστολή ορισμού εκπροσώπου στην ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΟΠΑ (07/03/2016)
Αρ. Πρωτ. Συλλόγου: 278/15-09-2015
ΠΡΟΣ: Τις Πρυτανικές Αρχές του ΟΠΑ
Οι πρυτανικές αρχές σε συνάντηση με εκπροσώπους του ΔΣ του Συλλόγου διατύπωσαν προφορικά τη θέση ότι δεν θα προχωρήσει το θέμα με πρυτανική πράξη.
1. Δεδομένης της δήλωσης αδυναμίας πρότασης λύσης και εισήγησης για άρση της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του ΟΠΑ,
2. Δεδομένης της προφορικής ενημέρωσης που είχαμε απο τον τότε Αντιπρύτανη και νυν Πρύτανη κο Ε.Γιακουμάκη ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να προχωρήσει το θέμα με πρυτανική πράξη,
3. Δεδομένης της νομολογίας που τελικά δικαίωσε όσους ζήτησαν και έλαβαν κανονικά τα μισθολογικά κλιμάκια της περιόδου 2011-2015:

16 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του ΟΠΑ προσέφυγαν στην δικαιοσύνη, διεκδικώντας τις αποδοχές που προκύπτουν από τα μισθολογικά κλιμάκια που δεν τους αποδόθηκαν για τα έτη 2011-2015 και που ανέρχονται στο ποσό των 35.630 € χωρίς τους νόμιμους τόκους.

2014