2022


2021


 • Επιστολή ερωτήματος ΔΣ του συλλόγου σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών για εκπροσώπους των κλάδων στα συλλογικά όργανα με ηλεκτρονικό τρόπο (12/12/2021)
   • Ενημερωθηκαμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ότι η νομική υπηρεσία του ΟΠΑ στην οποία τέθηκε το ερώτημα, απάντησε το ακόλουθο:
  Οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων σε όργανα διοίκησης των ΑΕΙ ρυθμίζονται από το άρθρο 192 του Ν.4823/2021, σύμφωνα με το οποίο:
  Άρθρο 192
  Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.
  1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη μονομελών οργάνων, εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα διοίκησης και συλλογικά όργανα των
  επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών δομών διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη
  ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.)».
  2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εμπίπτουν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη:
  β) των εκπροσώπων των κατηγοριών των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π, των διοικητικών υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και στα συλλογικά
  όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.,
  Η εβδομαδιαία ΚΥΑ, στο σημείο όπου γίνεται λόγος για δια ζώσης εκλογική διαδικασία αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου η δια ζώσης ψηφοφορία είναι
  επιτρεπτή, όχι στην περίπτωση των ΑΕΙ, όπου ο ανώτερης τυπικής ισχύος (και ειδικότερος) Ν.4823/2021 αποκλείει εξαρχής τη δυνατότητα αυτή.
 • Επιστολή της ΓΣ του συλλόγου σχετικά με την ανάθεση διενέργειας ελέγχων υγειονομικών στοιχείων σε μέλη Ε.Τ.Ε.Π.(11/10/2021)
  • Υπήρξε απάντηση του κου Αντιιπρύτανη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία αναφερόταν ότι σύμφωνα με τη νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου ο κλάδος των Ε.Τ.Ε.Π. εντάσσεται στο "Τεχνικό προσωπικό" του Ιδρύματος ή αν γίνει δεκτό ότι αποτελούν μέλη του διδακτικού προσωπικού, η αναφορά στο "Λοιπό προσωπικό" καλύπτει  και τη κατηγορία αυτή.
  • Επί της απάντησης αυτής στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου νέα επιστολή του προεδρείου του συλλόγου, ύστερα και από έγκριση από τα μέλη του συλλόγου. 

2020


2018