ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία
"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"


ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ", με έδρα την Αθήνα, οδός 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), αριθ. 76.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

1.- Κύριος και βασικός σκοπός του συλλόγου είναι να συνενώσει σε μία ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε από κοινού να διαφυλάξουν και να προαγάγουν τα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και συνδικαλιστικά συμφέροντά τους.

2.- Ειδικότερα το σωματείο έχει ως σκοπούς:
α) να αναπτύξει στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ των μελών του και να συμβάλει στη διαμόρφωση της συνδικαλιστικής τους συνείδησης.
β) να βελτιώσει και εξασφαλίσει καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας στα μέλη του, με παράλληλη κατοχύρωση των νομίμων δικαιωμάτων τους, όπως αυτά απορρέουν τόσο από την ελληνική νομοθεσία όσο και από το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας.
γ) να βελτιώσει τις αποδοχές και όλες τις πρόσθετες υλικές και ηθικές απολαβές των μελών του, ανάλογα με τις ανάγκες τους, ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο.
δ) να βελτιώσει τη θέση των μελών του όσον αφορά τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.
ε) να προαγάγει την περαιτέρω τεχνικοεπαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των μελών του και την εξύψωση του βιοτικού, μορφωτικού και πολιτιστικού τους επιπέδου.
στ) να προβαίνει σε κάθε αναγκαία συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και να προσφέρει συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα για την υπεράσπιση και προώθηση των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικοασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των εργαζομένων εν γένει.
ζ) να ενημερώνει την κοινή γνώμη σε σχέση με τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις τόσο των μελών του συλλόγου όσο και των εργαζομένων γενικότερα.
η) να ανταλλάσσει απόψεις και να συμμετέχει ενεργά στο διάλογο με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις.
θ) να προασπίζει τις δημοκρατικές ελευθερίες και να αναπτύσσει τις αρχές του ελεύθερου συνδικαλισμού, με στόχο την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος.
ι) να προαγάγει τον διακλαδικό διάλογο στα πλαίσια του Οικονομικού Πανεπιστημίου και να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή, προώθηση και προβολή του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και κοινωνικού του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3

1.- Μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών του συλλόγου είναι κάθε νόμιμη και αποτελεσματική ενέργεια που θα αποφασίζεται από τα όργανα του σωματείου.

2.- Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
β) όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνων,
γ) η συγκρότηση ομάδων εργασίας, συντονιστικών επιτροπών,
δ) η πραγματοποίηση διαβημάτων προς κάθε δημόσια αρχή και υπηρεσία, του Οικονομικού Πανεπιστημίου συμπεριλαμβανομένου,
ε) η υποβολή αναφορών στις διοικητικές και λοιπές αρχές για κάθε ζήτημα που άπτεται των σκοπών, των εργασιακών και γενικότερα των επαγγελματοοικονομικών σχέσεων και συμφερόντων των μελών του,
στ) η καταγγελία και έγκληση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών για παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν στον ίδιο το σύλλογο ή τα μέλη του,
ζ) η συνεργασία με άλλες εγχώριες ή διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και ειδικότερα των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ

Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι όλοι οι εργαζόμενοι - μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξαρτήτως του ειδικότερου τμήματος στο οποίο εργάζονται και των εξ αυτού ιδιαιτεροτήτων στη φύση της άσκησης της εργασίας τους.

ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου απαιτείται:
α) να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος.
β) να υποβάλει αίτηση προς το σωματείο στην οποία θα αναφέρονται η επιθυμία του να γίνει μέλος, τα πλήρη στοιχεία του, η ιδιότητά του καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται το καταστατικό και τη συνεπή καταβολή της συνδρομής του.
γ) να καταβάλει το ποσό που θα έχει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. ως δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή του και
δ) να εγκριθεί η αίτηση από το Δ.Σ., το οποίο αποφαίνεται με πλειοψηφία των 2/3.

2. Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αίτηση εγγραφής μετά από συνεδρίασή του και υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αιτούντα τους λόγους απόρριψης.

3. Αν το Δ.Σ. δεν αποφασίσει μέσα σε εξήντα ημέρες από την καταχώρηση της αίτησης στο πρωτόκολλο ή την απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή του, τότε ο αιτούμενος την εγγραφή μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση με έγγραφη ένσταση, η οποία πρέπει να υποβληθεί στο Δ.Σ. εντός τριάντα ημερών από την τεκμαιρόμενη απόρριψη ή την απορριπτική απόφαση αντίστοιχα. Στην περίπτωση κατά την οποία η Γενική Συνέλευση κάνει δεκτή την ένσταση ο αιτούμενος την εγγραφή θεωρείται μέλος του σωματείου από την ημέρα της καταχώρησης της αίτησής του στο πρωτόκολλο.

ΑΑΡΘΡΟ 6
ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη του σωματείου χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
α) Αν εκλείψουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος. Τα απολυθέντα, όμως, μέλη που αμφισβητούν με αγωγή ή άλλο νόμιμο τρόπο την εγκυρότητα της απόλυσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που θα απορρίπτει την αγωγή τους και
β) αν καταδικαστούν τελεσίδικα για απιστία ή άλλη διαχειριστική ανωμαλία σε βάρος συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων.

2. Τα μέλη του σωματείου διαγράφονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
α) αν αποδεδειγμένα εκδηλώσουν αντιεργατική ή αντισυνδικαλιστική στάση ή δράση και
β) αν παραβαίνουν το καταστατικό και δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου. Για τη διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση μετά από προηγούμενη κλήση του υπό διαγραφή μέλους.

3. Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να αποχωρήσουν με έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούνται να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις για ολόκληρη την χρονιά μέσα στην οποία υπέβαλαν την αίτηση αποχώρησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Εκτός από τη διαγραφή, στα μέλη που αντίκεινται στους σκοπούς του σωματείου και τις αποφάσεις των οργάνων του ή που η συμπεριφορά τους είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του σωματείου και των υπολοίπων μελών επιβάλλονται, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης ή παράλειψης, και οι ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:
α) γραπτή μομφή,
β) προσωρινή αποβολή από τη δράση και λειτουργία του σωματείου, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και
γ) οριστική διαγραφή από μέλος του σωματείου.

2. Η έρευνα και διαπίστωση των πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η κλήση σε απολογία και η υπεράσπιση του μέλους που κατηγορείται είναι υποχρεωτική. Τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο πειθαρχικές κυρώσεις επιβάλει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των 2/3 και χωρίς δικαίωμα veto των Τμημάτων.

3. Το μέλος, στο οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε κύρωση, δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση με έγγραφη προσφυγή του, την οποία καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός τριάντα ημερών από την σε αυτό γνωστοποίηση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να φέρει προς συζήτηση την προσφυγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η επί της προσφυγής απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι αμετάκλητη. Η ποινή αρχίζει να προσμετράται όταν η ως άνω απόφαση καταστεί τελεσίδικη.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. Δικαιούνται:
α) εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου από την ημέρα της εγγραφής τους, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη υποχρεωτική νομική απαγόρευση,
β) εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει να μετέχουν και να ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση,
γ) να απολαμβάνουν τα ωφελήματα που κατακτούνται με τη συλλογική δράση,
δ) να ζητούν ενημέρωση από τα εκλεγμένα όργανα του συλλόγου για θέματα που τους ενδιαφέρουν ατομικά και έχουν σχέση με τους σκοπούς του σωματείου,
ε) να υποβάλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση υπομνήματα για κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς και τη δράση του σωματείου και
στ) να ζητούν και να έχουν τη συμπαράσταση του σωματείου για την επίλυση των αιτημάτων τους.

3. Υποχρεούνται:
α) να παίρνουν ενεργό και δραστήριο μέρος στη ζωή και δράση του σωματείου και να εκπληρώνουν τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου,
β) να είναι συνεπείς στην καταβολή της συνδρομής τους και
γ) να δρουν σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.

4. Οι υπηρεσίες των μελών προς το σύλλογο παρέχονται χωρίς καμία αμοιβή. Τα μέλη εξακολουθούν και μετά την αποχώρησή τους από το σύλλογο να ευθύνονται για τις έως τότε οικονομικές υποχρεώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα κάτωθι βιβλία:
α) Μητρώο μελών, στο οποίο αναγράφονται αριθμημένα το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας και ο χρόνος πρώτης πρόσληψης.
β) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
δ) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΟΡΟΙ

Πόροι του σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα της εγγραφής μελών, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.
β) Οι τακτικές συνδρομές των μελών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.
γ) Οι έκτακτες εισφορές των μελών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ.
δ) Κάθε έσοδο που εγκρίνεται και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση με το Νόμο και τις Διεθνείς Συμβάσεις.
ε) Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

1. Το σωματείο λειτουργεί σύμφωνα με το καταστατικό του, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τη σχετική νομοθεσία περί Σωματείων με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπείται νόμιμα ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή αρχής από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι ενεργούν από κοινού και δεσμεύουν το σωματείο, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ή κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και τον Γενικό Γραμματέα ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

3. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του να αναθέσει την εκπροσώπηση του συλλόγου και σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα συλλογικά όργανα του συλλόγου είναι:

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3. Η Ελεγκτική Επιτροπή
4. Η Εφορευτική Επιτροπή
5. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης
6. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 13
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση των τακτικών και οικονομικά τακτοποιημένων μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της οργάνωσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα.

2. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τους αντιπροσώπους για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Επίσης, εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες και το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης, τον απολογισμό και προϋπολογισμό της οικονομικής διαχείρισης, απαλλάσσει τη διοίκηση της διαχειριστικής και διοικητικής ευθύνης με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων του Σωματείου με το δικαίωμα να τα παύει όταν αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίους λόγους και ειδικά από σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους, καθώς και από ανικανότητα για τακτική διαχείριση.

5. Εκλέγει τον εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού για τη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Αποφασίζει για τις προσφυγές των μελών και για τις προτάσεις μομφής εναντίον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού και αποφασίζει για τη διάλυση ή τη συγχώνευση του Συλλόγου καθώς και για τη μεταβολή του σκοπού του.

8. Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει μέλος της που εκλέγεται κατά πλειοψηφία με ανάταση των χεριών από τη Γεν. Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μέλους του Σωματείου. Επίσης η Γ.Σ. εκλέγει κατά πλειοψηφία με ανάταση των χεριών δύο μέλη ως γραμματείς, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μέλους του Σωματείου, για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. εις τριπλούν.

2. Μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή μελών της Γ.Σ. μπορεί να γίνει αλλαγή στη σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία (ανάταση χειρός) και λαμβάνεται απόφαση με σχετική πλειοψηφία.

3. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. και οι γραμματείς συντάσσουν και υπογράφουν τα πρακτικά της Γεν. Συνέλευσης που καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μελών.

4. Το Δ.Σ. φροντίζει για την απαλλαγή από την εργασία τους του Προέδρου και των πρακτικογράφων κατά τις μέρες της εγγραφής των πρακτικών. Προς τούτο τους παρέχεται η δυνατότητα πιστής μεταφοράς των πρακτικών με μαγνητοφώνηση της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται απ' το Διοικητικό Συμβούλιο, που την προκηρύσσει πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον, αν πρόκειται για τακτική, και πέντε (5) ημέρες, αν πρόκειται για έκτακτη, από τη διεξαγωγή της με πρόσκληση, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να μνημονεύει τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ταυτόχρονα με την προκήρυξη ανακοινώνεται πρόσκληση σε όσους δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους να προβούν στην τακτοποίησή τους, γιατί τα μέλη που βρίσκονται σε ταμειακή αταξία δεν μπορούν να μετέχουν στη Συνέλευση. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αρνείται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση ποσοστό 1/5 των μελών με έγγραφη αίτηση, η οποία κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναφέρει αναλυτικά τα προς συζήτηση θέματα.

3. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία στην πρώτη της συνεδρίαση, αν παρίσταται το 1/2 τουλάχιστον του όλου αριθμού των τακτικών και ταμειακά εντάξει μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν σχηματιστεί απαρτία στην πρώτη Γεν. Συνέλευση, συγκαλείται επαναληπτική με τα ίδια θέματα μέσα σε 15 ημέρες και είναι πλέον σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

4. Τα παραπάνω ποσοστά απαρτίας δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις: α) τροποποίησης του καταστατικού, β) διάλυσης της οργάνωσης, γ) μεταβολής του σκοπού, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 99 και 100 του Αστικού Κώδικα.

5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται, εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων στη Συνέλευση μελών με ψηφοφορία μυστική ή με ανάταση χεριών ποτέ όμως δια βοής. Τούτο ισχύει στη λήψη αποφάσεων κατά την πρώτη σύγκληση.

6. Αποφάσεις Συνελεύσεων που αναφέρονται σε εκλογή συλλογικών οργάνων, εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης στη Διοίκηση ή προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας και γενικά σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο, λαμβάνεται με ποινή ακυρότητας με μυστική ψηφοφορία, οπότε εκλέγονται από τη Γ.Σ. δύο (2) ψηφοσυλλέκτες.

7. Με το παρόν παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη του σωματείου να ασκήσουν veto κατά Τμήμα στο οποίο εργάζονται, κατόπιν ομόφωνης μεταξύ τους απόφασης, αν κρίνουν ότι η πρόταση της Γ.Σ. έρχεται σε αντίθεση με τα ειδικότερα συμφέροντά τους ως εργαζομένων στο ως άνω Τμήμα. Παράλληλα υποχρεούνται να παρίστανται στη Γ.Σ. όλα τα μέλη του Τμήματος που ασκεί veto, ούτως ώστε να εκφράσουν ενώπιον της Γ.Σ. την ομόφωνη ως προς το veto απόφασή τους.

8. Στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες ρητά απαγορεύεται η συμμετοχή μελών με εξουσιοδότηση. Δύνανται, όμως, να παραβρίσκονται, ως προσκεκλημένοι του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι άλλων Σωματείων ή Οργανώσεων, εκτός του χρόνου που διεξάγονται οι ψηφοφορίες, αρκεί να κάθονται σε ξεχωριστές θέσεις. Όταν η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, δεν πρέπει να είναι παρόντα άτομα τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη του Σωματείου, με ποινή ακυρότητας της απόφασης.

9. Η ακύρωση των ελαττωματικών αποφάσεων μπορεί να ζητηθεί από το ποσοστό των μελών μέσα στην προθεσμία που ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 16
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κάθε χρόνο μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. στην οποία:
α) Το Δ.Σ. με τον πρόεδρο ή τα εξουσιοδοτημένα προς αυτό μέλη του εκθέτει και αναπτύσσει τα όσα έγιναν στο χρόνο που πέρασε, κάνει τον απολογισμό της δράσης, εκθέτει με τον ταμία την οικονομική διαχείριση του και υποβάλλει για έγκριση τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του χρόνου που πέρασε και τον προϋπολογισμό του επόμενου και
β) Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει πλήρη έκθεση για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης που έγινε από αυτήν. Στην τακτική Γεν. Συνέλευση παρουσιάζεται το πρόγραμμα διεκδικήσεων και δράσης για την τρέχουσα χρονιά και αυτή αποφασίζει την έγκρισή του.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα:
α) Μετά από απόφαση του Δ.Σ.
β) Μετά από γραπτή αίτηση οποιουδήποτε από τα μέλη του σωματείου που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν.

2. Στην αίτηση για σύγκληση θα πρέπει με ποινή ακυρότητας της αίτησης να αναγράφεται το θέμα ή τα θέματα που θα εκτεθούν στην Γ.Σ.

3. Το Δ.Σ. υποχρεούται μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησης να καλέσει Γ.Σ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αιτούμενα ή και άλλα συμπληρωματικά που το Δ.Σ. επιθυμεί να τεθούν προς συζήτηση. Προηγείται πάντα στην ημερήσια διάταξη το θέμα για το οποίο έγινε η αίτηση.

4. Τα μέλη που ζητούν τη σύγκληση της Γ.Σ. υποχρεούνται να παραβρίσκονται στη Γ.Σ. για την έναρξη των εργασιών της, διαφορετικά αυτή ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 18

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να κληθούν από το Δ.Σ. να παρίστανται και εκπρόσωποι άλλων εργατοϋπαλληλικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλα φυσικά πρόσωπα που η παρουσία τους θεωρείται καθοριστική για την έκβαση των υποθέσεων του σωματείου.

2. Η παρουσία των παραπάνω περιορίζεται στο χρόνο πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία άμεσα από όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακήρυξή τους συνέρχονται για να συγκροτηθούν σε σώμα. Στην πρόσκληση προβαίνει ο σύμβουλος που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, αν αρνηθεί ή αμελήσει μετά τις πέντε (5) ημέρες οποιοσδήποτε σύμβουλος.

4. Με προεδρεύοντα τον σύμβουλο που πλειοψήφησε εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία μεταξύ των μελών του Δ.Σ.: ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα και ο Ταμίας. Αν στη πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει κάποιος υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωμα την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και αρκεί πια η σχετική πλειοψηφία.

5. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το απερχόμενο Δ.Σ., προκειμένου να παραδώσει στο νέο τα κλειδιά της οργάνωσης, τις σφραγίδες, το αρχείο και το ταμείο με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Δ.Σ.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται πριν απ' τη λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, ή με διατύπωση μομφής. Το ίδιο ισχύει και για παύση μερικών μελών του Δ.Σ. Ειδικά σ' αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται για την επίτευξη απαρτίας η παρουσία του 1/3 των μελών και πλειοψηφία των 3/4 αυτών.

ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση και υλοποίηση των υποχρεώσεων και καθηκόντων τους που πηγάζουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις της Γ.Σ. και το Νόμο.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένα να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και ειδικότερα να παίρνουν ενεργό μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (απουσία θεωρείται και η αδικαιολόγητη αποχώρηση από συνεδρίαση του Δ.Σ. πριν τη λήξη της). Διαφορετικά καλούνται από τον Πρόεδρο να δώσουν εξηγήσεις γραπτά και προφορικά στο Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν θεωρηθούν ικανοποιητικές, το Δ.Σ. με απόφασή του αναγνωρίζει την έκπτωση του μέλους και ανακηρύσσει ως τακτικό μέλος τον πρώτο αναπληρωματικό.

3. Σε περίπτωση που θα κενωθεί θέση συμβούλου αναπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς που ανακηρύσσονται ως τακτικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ. Αυτό γίνεται μέχρι να εξαντληθούν όλοι οι αναπληρωματικοί γιατί διαφορετικά το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να καλέσει την Εφορευτική Επιτροπή να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., στο οποίο και παραδίδει. Ωστόσο αν ο υπολειπόμενος χρόνος θητείας του Δ.Σ. είναι λιγότερος των 6 μηνών, το απερχόμενο Δ.Σ. παραμένει ως τη λήξη της θητείας του.

4. Με ευθύνη του Δ.Σ. φυλάσσεται το εκλογικό υλικό στα γραφεία του συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο, για χρονικό διάστημα τόσο, όσο προβλέπεται από το νόμο για την ακύρωση των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, μία φορά το μήνα, με γνωστοποίηση τουλάχιστον πριν από 24 ώρες και με αναφορά του χώρου και του χρόνου διεξαγωγής. Η πρόσκληση γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο. Εκτάκτως συνεδριάζει όποτε κληθεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας υποχρεούνται να καλέσουν το Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση. Δικαίωμα λόγου μπορούν να έχουν και τα μέλη του σωματείου κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ., να αποβάλει αυτούς που ενοχλούν.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία (3) μέλη και ανάμεσά τους είναι οι Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας ή ένας από τους αναπληρωτές τους. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια προϋπόθεση απαρτίας σε δύο (2) ημέρες.

4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Μόνο σε προσωπικά ζητήματα , θέματα εμπιστοσύνης, απεργία ή όπου αλλού προβλέπεται από το νόμο, η απόφαση λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο με την ίδια απαρτία και πλειοψηφία.

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να υποβάλει εγγράφως την παραίτησή του στο Δ.Σ., το οποίο, αν την κάνει δεκτή, υποχρεούται να καλέσει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού του. Στην περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου ή εξάντλησης των αναπληρωματικών του συνδυασμού η θέση παραμένει κενή και συμπληρώνεται απ' τον πρώτο αναπληρωματικό του επόμενου σε δύναμη ψήφων συνδυασμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την επίτευξη απαρτίας, διαφορετικά ή προκηρύσσεται Γενική αρχαιρεσιακή Συνέλευση ή δικαιολογείται η συμπλήρωση με διορισμό απ' το αρμόδιο δικαστήριο.

6. Το Δ.Σ. εφαρμόζει το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και διοικεί το σωματείο σύμφωνα με αυτά και το νόμο. Κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου και εγκρίνει τις δαπάνες μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Συντάσσει τον προϋπολογισμό της χρονιάς, τον ισολογισμό και απολογισμό και τα υποβάλλει στη Γ.Σ. για έγκριση. Καλεί τη Γ.Σ. και γενικά κάνει ό,τι απαιτείται για την επιτυχία των σκοπών του σωματείου.

7. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για κάθε ζήτημα που αφορά στο Σύλλογο.

8. Ειδικά το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την εκλογή από τα μέλη του σωματείου επιτροπών και ομάδων εργασίας που το βοηθούν στο έργο του, σε ειδικούς τομείς. Οι επιτροπές αυτές μελετούν και επεξεργάζονται ειδικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τους σκοπούς του σωματείου, και υποβάλλουν εισήγηση στο Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει. Μέλη των επιτροπών ή ομάδων είναι κυρίως μέλη του σωματείου ή άτομα με ειδική κατάρτιση και πείρα. Επικεφαλής της επιτροπής και ομάδας εργασίας ορίζεται πάντοτε μέλος του Δ.Σ. που έχει σχέση με τα θέματα που θα ασχοληθεί η επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.

1. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και Αρχής και δεσμεύει το σωματείο ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. Καμία μεμονωμένη εκπροσώπηση δεν δεσμεύει το σωματείο, ειδικότερα απέναντι στην εργοδοσία.

2. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα καλεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. τη Γ.Σ., υπογράφει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη, τον απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό, διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. μέχρι να εκλεγεί το προεδρείο και υπογράφει μαζί με το νέο προεδρείο τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

3. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα συγκκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, προεδρεύει σε αυτήν και τη διευθύνει. Δίνει το λόγο στα μέλη του Δ.Σ., ανακαλεί στην τάξη όποιον παραβαίνει τη διαδικασία ή παρεμποδίζει τη συνεδρίαση και μπορεί να του αφαιρέσει το λόγο, αφού προηγουμένως διακόψει τη συνεδρίαση για λίγο, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Θέτει σε ψηφοφορία τις αντιπροτάσεις, τροποποιήσεις και προτάσεις, όπως διαμορφώθηκαν, και γενικά κάνει ό,τι απαιτείται για τη σωστή λειτουργία του Δ.Σ. Επίσης, υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα την αλληλογραφία του σωματείου, τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα εντάλματα πληρωμών και επιβλέπει την καλή διαχείριση των εσόδων και της περιουσίας του σωματείου.

4. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 23
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γενικός Γραμματέας εκτός από τα παραπάνω κοινά καθήκοντά του με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των γραφείων του σωματείου, επιμελείται της ομαλής λειτουργίας τους, φυλάει το αρχείο και τη σφραγίδα του σωματείου, κρατάει το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία, παρακολουθεί και ελέγχει τον πρακτικογράφο, κρατάει τα αναγκαία βιβλία του σωματείου, πλην του Ταμείου, και γενικά κάνει ό,τι πρέπει για την ομαλή και κανονική λειτουργία του σωματείου και των γραφείων του.

2. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο αναπληρωτής του.

ΑΡΘΡΟ 24
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας και των πόρων του σωματείου. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις από στελέχη αριθμημένα και θεωρημένα από την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή που έχουν καταχωρηθεί πριν από κάθε χρήση στα βιβλία του Δ.Σ. και έχουν υπογραφεί από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία.

2. Ο Ταμίας εισπράττει τα δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών.

3. Ο Ταμίας κρατάει τα βιβλία εσόδων και εξόδων του ταμείου του σωματείου και όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά των εισπράξεων και των πληρωμών και υποχρεούται να προετοιμάζει τον ισολογισμό, απολογισμό και προϋπολογισμό και να τους υποβάλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης υποχρεούται στην τακτική μηνιαία συνεδρίαση να ενημερώνει το Δ.Σ. για την λογιστική κατάσταση του ταμείου που θα καταχωρείται στα πρακτικά.

4. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέσει σε τράπεζα που θα οριστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή ή στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο όλα τα ποσά που εισπράττει και να κρατάει στο ταμείο του μόνο τα ποσά που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.. Η απόφαση αυτή μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες. Η ανάληψη των χρημάτων από την τράπεζα γίνεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα.

5. Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων, έλλειμμα ή διαχειριστική ανωμαλία.

6. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 25
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη με μυστική ψηφοφορία από όλα τα μέλη του σωματείου ταυτόχρονα με το Δ.Σ. κάθε τρία (3) χρόνια.

2. Μετά την εκλογή της η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του μέλους που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και, αν αυτό αρνηθεί ή αμελήσει, οποιουδήποτε άλλου μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Εκλέγει άμεσα από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, και τον γραμματέα. Αν στην πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρώνει κάποιος υποψήφιος την απόλυτη πλειοψηφία επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία οπότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να εποπτεύει και να ελέγχει την διαχειριστική και ταμειακή κατάσταση του σωματείου και να συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλλει στην Γ.Σ. Για την υλοποίηση της αποστολής της Ε.Ε. το Δ.Σ. υποχρεούται να έχει στην διάθεσή της τα βιβλία διαχείρισης και όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητήσει.

4. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα της τακτικά μία φορά κάθε δύο μήνες και έκτακτα όποτε κληθεί από τους παραπάνω ή ζητηθεί από το Δ.Σ.. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Κατά τις συνεδριάσεις της τηρείται και σχετικό βιβλίο συζητήσεων.

ΑΡΘΡΟ 26
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ευθύνη του Προεδρείου της, με την παρουσία αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής και με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Η διαδικασία εκλογής γίνεται με μυστικότητα και με τη μέριμνα ψηφολεκτικής τριμελούς επιτροπής, που εκλέγεται από τα μέλη της Γ.Σ. με "ανάταση χειρός". Σε περίπτωση ύπαρξης συνδυασμών, για τον έλεγχο της εκλογής και του έργου της Εφορευτικής Επιτροπής, μπορεί να παρακολουθεί τη διαδικασία ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό.

2. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα συλλογικά όργανα του σωματείου που η ανακήρυξή τους γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή αυτή αν δεν παραιτηθούν προηγουμένως.

3. Οι υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή υποβάλλονται μόλις αρχίσει η συνεδρίαση στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης από την οποία εκλέγεται.

4. Μετά την ανακήρυξή τους τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής συνέρχονται και εκλέγουν τον πρόεδρο και τον γραμματέα με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 27
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των συλλογικών οργάνων του σωματείου διεξάγονται με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και την συμπαράσταση του Δ.Σ., με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια και με το σύστημα της απλής αναλογικής σύμφωνα με τα παρακάτω.
α) Οι έδρες κατανέμονται μεταξύ των ανεξαρτήτων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
β) Οι έδρες κατανέμονται κατά σειρά επιτυχίας κάθε υποψηφίου. Καταρτίζεται κατάλογος υποψηφίων για κάθε όργανο χωριστά. Στον κατάλογο αυτό καταχωρούνται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

2. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στην έδρα του σωματείου μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου κάθε τρίτου χρόνου και λήγουν ταυτόχρονα. Οι αρχαιρεσίες γίνονται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

ΑΡΘΡΟ 28

1. Το Δ.Σ. κάθε τρίτο χρόνο μαζί με την απόφαση για την σύγκληση της Γ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση προκηρύσσει και τις αρχαιρεσίες και καθορίζει την ημέρα και τον τρόπο που θα γίνουν. Η διάρκεια της ψηφοφορίας είναι μία (1) ημέρα, εκτός αν το Δ.Σ. κρίνει διαφορετικά.

2. Όσοι από τα μέλη του σωματείου θέλουν μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε όργανο ή για την ιδιότητα του αντιπροσώπου. Η υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως με δήλωση στην εφορευτική επιτροπή δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Στη δήλωση αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου και το τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου στο οποίο εργάζεται.

3. Αν κάποιος υποψήφιος βρίσκεται μακριά από τον τόπο, στον οποίο υποβάλλεται η δήλωση υποψηφιότητας, μπορεί να αντικαταστήσει την υπογραφή του με τηλεγράφημα αποδοχής της.

4. Η αίτηση υποψηφιότητας και η δήλωση για την υποψηφιότητα δεν γίνεται δεκτή αν δεν συνοδεύεται από απόδειξη του Ταμία για την καταβολή των εξόδων της εκλογής, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την εκλογή. Ο ίδιος υποψήφιος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε δύο όργανα.

5. Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, όλα του ίδιου χρώματος και των ίδιων διαστάσεων, εξασφαλίζονται και τυπώνονται δε με δαπάνες και με τη μέριμνα της Διοίκησης, το ίδιο και οι φάκελοι.

6. Την έβδομη ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων, στον οποίο οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά επωνύμων. Η ανακοίνωση αυτή τυπώνεται με δαπάνες του σωματείου και τοιχοκολλείται στα γραφεία της οργάνωσης και στους χώρους εργασίας.

7. Μέχρι και την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες η εφορευτική επιτροπή τυπώνει τα ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες. Τα έξοδα για την αγορά του χαρτιού, την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και την αγορά των φακέλων καταβάλλονται από το σωματείο. 8. Τρεις ημέρες τουλάχιστον πριν από την ψηφοφορία το Δ.Σ. οφείλει να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή τον κατάλογο των ταμειακά εντάξει μελών μέχρι και τον προηγούμενο των αρχαιρεσιών μήνα, καθώς μόνο τα ταμειακά εντάξει μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να είναι θεωρημένοι με τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ., χρησιμοποιούνται δε, για την αναγνώριση των ψηφοδελτίων και παραμένουν μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Κατά την ημέρα που αρχίζει η ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή με τον δικαστικό αντιπρόσωπο διαπιστώνει τα τυπικά (ύπαρξη ψηφοδελτίων, φακέλων, καταλόγων, πρωτοκόλλων ψηφισάντων, κάλπης κενής, ύπαρξη χωρίσματος κλπ.) και, αφού σφραγίσει την κάλπη και τακτοποιήσει τα ψηφοδέλτια επάνω στο τραπέζι της, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας, η οποία διαρκεί από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου ή ανάλογα με το χρόνο που με ανακοίνωσή της έχει καθορίζει η Εφορευτική Επιτροπή.

2. Κάθε ψηφοφόρος που προσέρχεται δίνει στην Εφορευτική Επιτροπή την αστυνομική του ταυτότητα και το βιβλιάριο ασθενείας του και η Εφορευτική Επιτροπή, αφού διαγράψει το όνομά του απ' τον κατάλογο των μελών που έχει και το γράψει στο πρωτόκολλο των ψηφισάντων, του παραδίδει δύο φακέλους σφραγισμένους με την σφραγίδα του σωματείου και μονογραμμένους απ' τον δικαστικό αντιπρόσωπο και ένα από όλα τα ψηφοδέλτια.

3. Ο ψηφοφόρος υποχρεούται να αποσυρθεί στον ιδιαίτερο χώρο και αφού γράψει, αν επιθυμεί, τους σταυρούς προτίμησης επάνω στα ψηφοδέλτια της εκλογής του, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο για το κάθε όργανο στον οικείο φάκελο, κλείνει τους φακέλους και τους ρίχνει στην κάλπη.

4. Οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι τόσους σταυρούς, όσα είναι και τα τακτικά μέλη του οργάνου για το οποίο ψηφίζουν, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην προκήρυξη του Δ.Σ.

5. Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής των ψήφων έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι υποψήφιοι και οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών, εφόσον υπάρχουν.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κλείνει το πρωτόκολλο ψηφισάντων, γράφει πόσα μέλη είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν και πόσα ψήφισαν και υπογράφει.

2. Ύστερα ανοίγει την κάλπη, μετράει τους φακέλους και υπολογίζει αν συμφωνούν με τον αριθμό των ψηφισάντων, τους αριθμεί με τους αριθμούς από 1 έως και όσοι είναι και κάτω από τον αριθμό μονογράφει ο δικαστικός αντιπρόσωπος.

3. Στη συνέχεια, αφού η Εφορευτική Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι φάκελοι είναι έγκυροι (χωρίς διακριτικά σημάδια κλπ.), τους αποσφραγίζει έναν-έναν και βγάζει τα ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοδέλτιο αριθμείται με τη σειρά που βγαίνει και μονογράφεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος ταυτόχρονα σημειώνει και πόσους σταυρούς προτίμησης έχει το κάθε ψηφοδέλτιο. Ταυτόχρονα κρίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή αν το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο ή άκυρο. Άκυρα είναι τα ψηφοδέλτια αν έχουν σημάδια ή κάποιο άλλο διακριτικό που να παραβιάζει το απόρρητο της ψηφοφορίας.

4. Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται όλα τα παραπάνω, αν η ψηφοφορία ήταν ομαλή, το αποτέλεσμά της και οι σταυροί προτίμησης που πήρε κάθε υποψήφιος για κάθε όργανο χωριστά.

ΑΡΘΡΟ 31

1. Αφού τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο χωριστά σύμφωνα με την έκταση δικαιοδοσίας τους.

2. Ως επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του οργάνου ή των αντιπροσώπων. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ίσου αριθμού σταυρών προτίμησης δύο υποψηφίων, γίνεται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 32

Με το παρόν παρέχεται ρητά η εξουσία στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή να συγκαλέσει εντός ευλόγου χρόνου από την ολοκλήρωση της σύστασης του σωματείου τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου αυτή να προβεί στην εκλογή των τακτικών οργάνων διοίκησης του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 33

Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, στην οποία περιμετρικά αναγράφεται η επωνυμία του "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ" και η χρονιά που ιδρύθηκε.

ΑΡΘΡΟ 34

1. Το παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 Α.Κ.

2. Η απόφαση για διάλυση του σωματείου λαμβάνεται από τη Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 Α.Κ. Στην περίπτωση διάλυσης του σωματείου η Γ.Σ. αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του, η οποία κατά προτίμηση πρέπει να περιέρχεται σε άλλη εργατοϋπαλληλική συνδικαλιστική οργάνωση. Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα μετά από Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από την εγγραφή του στα τηρούμενα βιβλία των Σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006