ΑΔΑ: 4 Α9Τ9 - 69

                                                                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  

          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                         Αμαρούσιο,     13/01/2011                                                 

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                      Αρ.Πρωτ.     Βαθμός Προτερ.

3840/Β4       ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ              

         ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                                                              

              ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                        

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

                                                                                                    

Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα Παπανδρέου 37                                                      

Τ.Κ.-Πόλη:151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ                                                                          ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες:     Ασημίνα Αμολοχίτου                                                           

Φωτεινή Ντόκα                                                               ΠΡΟΣ:  1. Την Ακαδημία Αθηνών

Γεωργία Ρήγα                                                                            2. Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Τηλέφωνα: 210 3443139-3442455 -3443119                                                          - Πανεπιστημιακού Τομέα 

FAX: 210 3442456                                                                                              - Τεχνολογικού Τομέα                                  

E-mail: univrel@minedu.gov.gr                                                                                 Στις έδρες τους

                                                                                                                        3. Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό                                                            

                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Θέμα: «Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2011»

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την προκήρυξη εξήντα δύο (62) θέσεων στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών

 

Τα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών συνάπτονται βάσει Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών που έχει υπογράψει η Ελλάδα με χώρες του εξωτερικού και σκοπό έχουν να προωθήσουν τη συνεργασία ανάμεσα στις Ακαδημίες Επιστημών και ανάμεσα στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω της πραγματοποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, της συμμετοχής επιστημόνων σε διεθνή συνέδρια, της ανταλλαγής καθηγητών και επιστημόνων ερευνητών και της ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.    

 

Τα προγράμματα μορφωτικών ανταλλαγών για το έτος 2011 αφορούν:

 

α) Το μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών

      

β) Από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ:

·        Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π) των Πανεπιστημίων

·        To μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) των ΤΕΙ

·        To μόνιμο Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων

·        Το μόνιμο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) των ΤΕΙ

·        Υποψήφιοι Διδάκτορες των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

·        Ανώτατα Στελέχη Διοίκησης  των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

        

Οι θέσεις κατά περίπτωση ιδιότητας υποψηφίων και η οικονομική κάλυψη ανά χώρα υποδοχής παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα.

 

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 

α) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ελληνική και αγγλική ή γαλλική γλώσσα (κατά περίπτωση). Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι και τρεις χώρες της προτίμησής τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων είναι η παρακάτω: http:researchers-exchange.opengov.gr

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Ιανουαρίου 2011. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιανουαρίου 2011.

Η συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

β) Στην αίτηση ζητείται από τους υποψηφίους να προτείνουν ημερομηνίες επίσκεψης από Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2011, τις οποίες ενδέχεται να τροποποιήσει η χώρα υποδοχής. Σε κάθε περίπτωση οι τελικές ημερομηνίες οριστικοποιούνται τουλάχιστον 4 έως 5 εβδομάδες πριν από την επίσκεψη.

 

γ) Η επίσκεψη στη χώρα υποδοχής πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν συνεργασία με τους ξένους ομολόγους τους. Στην  αίτηση οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν σχετικό αποδεικτικό (π.χ. πρόσκληση από ομόλογό τους στη χώρα υποδοχής).

 

δ) Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας του Καθηγητή, από τον οποίο θα ζητηθεί συστατική επιστολή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την επιλογή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Α) φωτοαντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες θα κληθούν να υποβάλλουν βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής, στην οποία αναφέρεται η χρονολογία έναρξης και πιθανής ολοκλήρωσης του κύκλου διατριβής τους.

 

Β) Το γνήσιο αποδεικτικό/αντίγραφο της σχετικής συνεργασίας με τη χώρα υποδοχής: πρόσκληση από τον ομόλογό τους στη χώρα υποδοχής και επιβεβαίωση της γλώσσας επικοινωνίας, π.χ. αγγλική, γαλλική, γερμανική κλπ.

 

Από την προκήρυξη εξαιρούνται:

 

·        Όσοι  Υποψήφιοι  Διδάκτορες επιχορηγούνται   ταυτόχρονα από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα κ.α.

·        Επιστήμονες που εμπλέκονται  σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται είτε από το Ι.Κ.Υ. είτε μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ιδρυμάτων τους.

·        Όσοι επιστήμονες επιλεγούν, αλλά πρόκειται να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν από τη θέση τους πριν από την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης, καθίσταται αδύνατη η υλοποίησή της.

·        Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκκρεμότητα λόγω πειθαρχικού αδικήματος ή δεν έχει ολοκληρωθεί η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. του διορισμού ή επαναδιορισμού τους.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

1)      Το όφελος που θα προκύψει για τον ίδιο και για την χώρα από την επίσκεψη αυτή.

2)     Η πληρότητα του προγράμματος της επίσκεψης.

3)     Τα προσόντα του υποψηφίου, όπως διαπιστώνονται από το βιογραφικό σημείωμα του

4)     Κατά την επιλογή:

          - θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι, που δεν έχουν συμμετάσχει στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών της τελευταίας τριετίας (2008,2009,2010). Ωστόσο μπορούν να προταθούν για επιλογή:

              i) Όσοι είχαν επιλεγεί το 2010 και είτε ακυρώθηκε η επιστημονική επίσκεψή τους από τη χώρα υποδοχής λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων.

             ii) Όσοι ήδη έχουν συμμετάσχει σε επίσκεψη της τελευταίας τριετίας, με την προϋπόθεση ότι οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί δεν έχουν δηλωθεί από άλλους υποψηφίους.

·        Θα επιλεγούν μόνο  για  το  2011  τακτικοί υποψήφιοι και σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων σε μια χώρα υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, θα επιλεγούν και αναπληρωματικοί υποψήφιοι. Ειδικότερα για την Ισπανία θα επιλεγούν μόνο τακτικά μέλη. 

·        Η επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών υποψηφίων θα γίνει για μία χώρα και θα επιβεβαιωθεί η επιλογή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

·        Οι αιτήσεις και τα παραστατικά των επιλεγέντων αποστέλλονται από την Υπηρεσία μας – μέσω της διπλωματικής οδού - στις επιλεχθείσες  χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης  εξαρτάται από την αποδοχή της χώρας υποδοχής.

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

 

               Το ποσό της οικονομικής κάλυψης εκ μέρους της Ελλάδος  περιλαμβάνει δαπάνες μετακίνησης εντός του οικονομικού έτους 2011 (Μετάβαση από Ελλάδα μέχρι το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας υποδοχής και   επιστροφή στην Ελλάδα. Δεν καλύπτονται δαπάνες που προκύπτουν από τις εσωτερικές μετακινήσεις στη χώρα υποδοχής).

                Η δαπάνη εξόδων ταξιδίου  αρχικά βαρύνει τον συμμετέχοντα και το ποσό αυτό αποδίδεται μέσω της Υπηρεσίας μας από το Ι.Κ.Υ. μετά την πραγματοποίηση της επιστημονικής  επίσκεψης με την υποβολή των σχετικών παραστατικών δικαιολογητικών (απόδειξη πώλησης και είσπραξης ναύλου εισιτηρίων, ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάρτες επιβίβασης και βεβαίωση υλοποίησης του προγράμματος).

               Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει μεταφορά της επιστημονικής επίσκεψης στο 2012 λόγω αλλαγής οικονομικού έτους.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Θέσεις κατά περίπτωση ιδιότητας υποψηφίων και οικονομική κάλυψη ανά χώρα υποδοχής:

 

1. ΑΛΒΑΝΙΑ   

·        Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα

      Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 3.000 λεκ

Επίσης η αλβανική πλευρά προβαίνει σε κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο και καλύπτει

      τη σχετική δαπάνη.

 

2.. ΒΕΛΓΙΟ   

·        Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

Προβλέπεται συνεργασία μόνο με Ιδρύματα της Φλαμανδικής Κοινότητας.

·        Ημερήσια αποζημίωση 50€

Επίσης η βελγική πλευρά προβαίνει σε κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο και καλύπτει

      τη σχετική δαπάνη.

 

3.ΓΕΡΜΑΝΙΑ

·        Οκτώ (8) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 82€

 

4. ΙΟΡΔΑΝΙΑ   

·        Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δώδεκα (12) ημέρες

·        Η  ιορδανική  πλευρά  καθορίζει  και  αναλαμβάνει τις  δαπάνες  διαμονής (σε ξενοδοχείο

      τεσσάρων αστέρων) και  διατροφής.

 

5. ΙΡΛΑΝΔΙΑ   

·        Μία (1) θέση : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 90 ευρώ και 65 ευρώ για μετακινήσεις

 

6. ΙΣΠΑΝΙΑ   

·        Τρεις (3) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 90€

 

7. ΚΡΟΑΤΙΑ   

·        Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

Η μία θέση προτιμάται να είναι από Σχολή ή Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας.

·        Ημερήσια αποζημίωση 170 κούνα Κροατίας

Επίσης η κροατική πλευρά καλύπτει έξοδα διαμονής και διατροφής.

 

8. ΛΕΤΟΝΙΑ   

·        Μία (1) θέση : ΔΕΠ-ΕΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Δύο (2) θέσεις : ΕΠ-ΕΔΙΠ 

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Η λετονική πλευρά καθορίζει και αναλαμβάνει τις δαπάνες διαμονής και διατροφής.

 

9. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ   

·        Τρεις (3) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι πέντε (5) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 50€

Επίσης η λουξεμβουργιανή πλευρά αναλαμβάνει τις κρατήσεις ξενοδοχείου και καλύπτει

      τη σχετική δαπάνη.

 

10. ΜΑΡΟΚΟ 

·        Μία (1) θέση : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες

·        Η  μαροκινή  πλευρά  καθορίζει και  αναλαμβάνει  τις  δαπάνες  διαμονής.

 

11. ΟΥΓΓΑΡΙΑ  

·        Τρεις (3) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιο Διδάκτορα

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 3.000 ΗUF και επίδομα διαμονής 19.000ΗUF

 

12. ΠΟΛΩΝΙΑ   

·        Πέντε (5) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Πέντε (5) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-Υποψήφιοι Διδάκτορες

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 120 Ζλότυ και ημερήσιο επίδομα διαμονής 170 Ζλότυ

 

13. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ   

·        Τρεις (3) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 100€

 

14. ΣΛΟΒΑΚΙΑ   

·        Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες

·        Η  σλοβακική   πλευρά  καθορίζει  και  αναλαμβάνει  τις  δαπάνες  διαμονής.

 

15. ΣΥΡΙΑ   

·        Tρεις (3) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δεκατέσσερις ημέρες (14)

·        Τρεις (3) θέσεις: Aνώτατα Στελέχη Διοίκησης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης  

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δεκατέσσερις ημέρες (14)

·        Η   συριακή   πλευρά  αναλαμβάνει   τις  δαπάνες   διαμονής  (φροντίζοντας για την κράτηση

      ξενοδοχείου) και  διατροφής.

 

16.ΤΟΥΡΚΙΑ

·        Δύο (2) θέσεις : ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΔΙΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Mέχρι πέντε (5) ημέρες

·        Η  τουρκική  πλευρά  καθορίζει  και  αναλαμβάνει τις  δαπάνες  διαμονής και διατροφής.

 

17. ΤΣΕΧΙΑ   

·        Πέντε (5) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Τέσσερις (4) θέσεις : ΕΠ-ΕΔΙΠ

Διάρκεια παραμονής: Μέχρι επτά (7) ημέρες

·        Ημερήσια αποζημίωση 460 τσεχικές κορώνες

Επίσης τα τσεχικά επιστημονικά ιδρύματα μεριμνούν  για τη  διαμονή  των   Ελλήνων επιστημόνων σε συνεργαζόμενα με αυτά ξενοδοχεία ή σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. www.opengov.gr

2. ΥΠΕΞ Ε1 Δ/νση

3. Ξένες Πρεσβείες στην Ελλάδα

4. Ι.Κ.Υ.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κας Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπ/σης

4. Δ/νση Προσωπικού Ανώτ. Παν/κής Εκπ/σης

5. Δ/νση Ανώτ. Τεχν/κής Εκπ/σης

6. Δ/νση Διεθνών και Εκπ/κών Σχέσεων-Τμήμα Β΄

7. Ιστοσελίδα Υπουργείου: www.minedu.gov.gr

8.Τμήμα Διαπαν/κών Σχέσεων

(Φ.Σχ., Προκηρύξεων & Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.)