ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αμαρούσιο, 14 Ιανουαρίου  2011

          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                               Αρ.Πρωτ.        Βαθμός Προτερ.

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                             3840/Β4          ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

                                            

         ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

              ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                        

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση:Ανδρέα Παπανδρέου 37                                             ΠΡΟΣ: 1.Την Ακαδημία Αθηνών

Τ.Κ.-Πόλη:151 80 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ                                                              2.Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Πληροφορίες:Μίνα Αμολοχίτου                                                                - Πανεπιστημιακού Τομέα

Τηλέφωνο:210 3443139                                                                           - Τεχνολογικού Τομέα

FAX:210 3442456                                                                                      Στις έδρες τους

E-mail:univrel@ypepth.gr

                                                                                               ΚΟΙΝ.:1.YΠΕΞ Ε1 Δ/νση

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση -  Πρoκήρυξη για την  υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2011».

                                                                     

 

             Σας διαβιβάζουμε ταυτάριθμη απόφαση-προκήρυξη που αφορά στο υπόψη θέμα και σας γνωρίζουμε ότι η προκήρυξη προωθείται με e-mail στα Ιδρύματά σας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητούν την προκήρυξη  στην ιστοσελίδα www.opengov.gr

              Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα είναι ενεργή στη διεύθυνση http://researchers-exchange.opengov.gr από τη Δευτέρα 17/01/2011 έως και την Κυριακή 30/01/2011.

             Παρακαλούμε στο σημείο που σας αφορά να ενημερώσετε άμεσα τους ενδιαφερομένους, διότι δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για περαιτέρω προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος.

             

Συν.:07 σελ.

 

 

                                      Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 Καθ. Β. Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Τμήμα Διαπαν/κών Σχέσεων